Riistanhoitojaosto

Puheenjohtaja

Petri Tarnanen
p. 0408239202
petritarnanen2@gmail.com